JOŠ 7.615 PAKETA POMOĆI ZA PENZIONERE U PIROTU

Štab za vanredne situaci­je gra­da Piro­ta, doneo je juče odluku da pakete pomo}i dobi­je još 7.615 pen­zion­era u Piro­tu sa pen­z­i­jom do 30.000 dinara.