ŽFK JEDINSTVO U PRVOJ LIGI

@FK Jedin­st­vo iz Piro­ta igra}e u nared­noj sezoni u Prvoj ligi Srbi­je.
Komisi­ja za ‘ens­ki fud­bal FSS posle odluke o prekidu svih takmi~enja
donela je ju~e i odluku o pro{irenju Super lige Srbi­je i pop­un­ja­van­ju
ostal­ih ran­go­va takmi~enja. Kako je @FK Jedin­st­vo u trenutku preki­da
bio lid­er prven­st­va Druge lige Jug na{e fud­balerke }e prvi put u svo­joj
istori­ji igrati u Prvoj ligi.