VIŠEGODIŠNJA SARADNJA PIROTA I SKGO

Stal­na kon­fer­en­ci­ja grado­va i opšŠ{tina oku­pl­ja lokalne samouprave iz
Srbi­je. Ova orga­ni­zaci­ja ~esto je i part­ner gradovi­ma u real­izaci­ji
bro­jnih pro­jeka­ta.