RAD ISTORIJSKOG ARHIVA U DOMA KORONE

U vreme vanrednog stan­ja Istori­js­ki arhiv radio je punim kapacitetima
u neš­to izmen­jen­im uslovima,a sve u skladu sa situaci­jom. Iako je
nor­mal­i­zo­van rad,primenjuju se sve mere pre­ven­ci­je kako bi u
nared­nom peri­o­du istraž‚‘iva~či i svi koji dolaze u Arhiv bili bezbedni.