ZIP CENTAR REALIZUJE TRI VELIKA PROJEKTA

Zaposleni u Zip cen­tru Pirot, biz­nis inku­ba­toru, tokom tra­jan­ja vanrednog stan­ja radili su od ku}e i online. Iako je kon­cept rada u zajedni~kim pros­tori­ja­ma i sta­nari Cen­tra su radili od ku}e. Obezbe|ena su sred­st­va za razvoj preduzetni{tva, a real­izu­ju se tri veli­ka projekta.