OTVARAJU SE GRANICE 1.JUNA, U SRBIJU BEZ TESTA NA KORONU

Od 1. juna Srbi­ja otvara granice sa neko­liko zemal­ja. Krizni {tab ju~e je odlu~io da od 22. maja za ulazak u Srbi­ju vi{e ne}e biti potre­ban neg­a­ti­van test na virus korona. Rad­ni­ci iz Srbi­je koji su zaposleni u Bugarskoj mogu da prelaze granicu uz potvr­du o zaposlenos­ti u nekoj od op{tina za koje je dozvol­jen prelazak.