OPŠTA BOLNICA DOBILA DEZINFEKCIONE TUNELE

Ispred glavnog ulaza u Op{tu bol­nicu Pirot i ulaza u ambu­lant­ni deo koji koriste i Op{ta bol­ni­ca i Dom zdravl­ja danas su istali­rana i pu{tena u rad dva dez­in­fek­ciona tunela. Re~ je o velikoj donaci­ji pirot­skih privred­ni­ka. Vred­nost dezo­tunela je 1.100.000 dinara.