HIGIJENA U POLJOPRIVREDNIM OBJEKTIMA I PREHRAMBENIM RADIONICAMA

Higi­je­na je osno­va pri obavl­jan­ju svakog posla. Od izuzetnog je zna~aja i u prehram­benoj indus­tri­ji i poljoprivred­nim gazdin­stvi­ma.