DOVOŽENJE SMEĆA NA REGIONALNU DEPONIJU I TOKOM VANREDNOG STANJA

Na Region­al­nu deponi­ju Pirot dovozi se sme}e iz op{tina iz okru­ga. Direk­tor ovog preduze}a Neboj{a Ivanov ka‘e da }e do kra­ja godine biti instali­rana automats­ka lin­i­ja za dez­in­fek­ci­ju kamiona.