DOM UČENIKA PRI MLEKARSKOJ ŠKOLI PONOVO OTVOREN ZA STANARE, NASTAVLJA SE I SA INVESTICIJAMA

U Mlekarskoj {koli u Piro­tu, zbog pan­demi­je virusa korona, rad za zapos­lene orga­ni­zo­van je uz pri­menu svih mera za{tite Vlade Srbi­je. Posle 15. maja po pre­poruka­ma Min­istarst­va prosvete u Srbi­ji sa radom nas­tavili su i domovi za u~enike i stu­dente. U Domu u~enika ”Dr Obren Peji}” pri Mlekarskoj {koli Pirot trenut­no borave dve stu­den­tk­in­je. Pod­se­ti­mo, kapacitet doma je 90 mes­ta, 75 za u~enike i 15 za studente.