NEDELJA ZDRAVLJA USTA I ZUBA

Nedel­ja zdravl­ja usta i zuba, obele‘ava se tre}e nedel­je maja. Zbog aktuelne situaci­je sa korona viru­som, slu‘ba De~ije i pre­ven­tivne stom­a­tologi­je DZ Pirot ove godine ne””}e imati aktivnos­ti, a o pre­ven­ci­ji i o~uvanju zdravl­ja usta i zuba za na{u tele­viz­iju gov­ori {ef slu‘be de~ije i pre­ven­tivne stom­a­tologi­je DZ Pirot dr Dra­gana Anti}.