KONKURS REGIONALNE DEPONIJE PIROT ZA PREDŠKOLCE I OSNOVCE IZ OKRUGA

Svet­s­ki dan za{tite ‘ivotne sre­dine obele‘ava se svakog 5. juna. Region­al­na deponi­ja Pirot tre}u god­inu zare­dom ovaj dan obele‘i}e sa najmla|im stanovnici­ma Pirot­skog okru­ga. U toku je foto, lit­er­arni i konkurs za grup­ne kreativne radove.