„KOMUNALAC„ NASTAVLJA SA INVESTICIJAMA, NABAVLJENO 100 NOVIH KONTEJNERA

JP„Komunalac„ nas­tavl­ja sa inves­ti­cionim ula­gan­ji­ma. Po~inje se sa nabavkom novih i zamenom star­ih kon­te­jn­era, post­val­jan­jem novih mobil­i­jara, klu­pa i kor­pi za sme}e. Na kon­fer­en­ci­ji za medi­je direk­tor Komu­nal­ca, Boban ToliĐĆ} napravio je pre­sek rada ovog javnog preduze}a tokom vanrednog stan­ja. Toli} je jo{ jed­nom pod­se­tio gra|ane da je neophod­no po{tovati mere pre­ven­ci­je poseb­no pri­likom posete zelenoj pijaci, gde je obavezno no{enje mas­ki i rukavica.