NA PODRUČJU OKRUGA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA

Na podru~ju Pirot­skog okru­ga, od po~etka epi­demi­je do 17.maja ispi­tano je 1.469 uzo­ra­ka, a reg­istrovan je 121 poz­i­ti­van slu~aj obol­e­van­ja od koron­avirusa i to u Piro­tu 88, BabuŠŠš{šnici 21, Beloj Palan­ci 11 i Dim­itro­v­gradu jed­na oso­ba, saop{tili su Zavod za javno zdravl­je Pirot i Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je. Pre­ma najnovni­jim podaci­ma 18.maja iz Zavo­da za javno zdravl­je testi­ra­no je 167 uzo­ra­ka od kojih su tri poz­i­tiv­na na koron­avirus. Tako je broj zara‘enih u Piro­tu sa 88 pove}an na 91. ^eka­ju se rezul­tati jo{ deset uzo­ra­ka, dok su uzorko­vana jo{ 54 brisa sa podru~ja Okruga. 

Aktuel­na epidemiolo{ška situaci­ja je nesig­ur­na, navo­di se u saop{tenju. Sa uki­dan­jem vanrednog stan­ja kod ve}ine gra|ana doš{lo je do preki­da poš{tovanja mera. U posled­njih neko­liko dana otkri­va­mo nove slu~ajeve koji ne zna­ju gde su se zarazili, š{to potvrd­ju­je da je virus u pop­u­laciji, da pro­lazi kroz asimp­to­matske ili blage klini~ke forme. Prenosi se pri­likom ost­vari­van­ja du‘žeg kon­tak­ta na rad­nom mes­tu, u porod­i­ci, ali i dru‘ženja, kao i oku­pl­jan­ja, ka‘e se u saop{tenju.

Iz Zavo­da i [taba apelu­ju na gra|ane da i dal­je poš{tuju mere pre­ven­ci­je, dis­tan­ci­ran­ja od star­i­jih lju­di, hroni~nih bolesni­ka, da nose maske, peru ruke i da se ne opu{štaju, navo­di se u saop{tenju.