U PONEDELJAK POČINJE ZAKAZIVANJE PREGLEDA KOD IZABRANOG LEKARA

Dom zdravl­ja Pirot na osnovu instruk­ci­je Min­istarst­va zdravl­ja poste­peno prelazi na uobi~ajen sis­tem rada uz mak­si­mal­ni epidemiolo{ki nad­zor i pri­menu svih pro­tiv pan­demi­jskih mera.