PRODUŽEN ROK ZA UPIS DECE U PU ČIKA JOVA ZMAJ

Rok za upis dece u Pred{kolsku ustanovu ^ika Jova Zmaj za nared­nu rad­nu god­inu produ‘en je do kra­ja maja. Upis za decu ro|enu od 1. mar­ta 2014. do 28. feb­ru­ara 2015. godine, koja polaze u polud­nevni boravak Pripremnog pred{kolskog pro­gra­ma, bi}e za vrti}e Zmaj, Neven, Prvo­ma­js­ki cvet i seoska nasel­ja. Za decu Skra}enog pro­gra­ma, ro|enu od 1. mar­ta 2016. do 28. feb­ru­ara 2017. godine, upis je za vrti}e Lane, Crvenka­pa i Neven. Zahtev za upis mo‘e se pod­neti elek­torn­s­ki putem usluge E‑vrti} na por­talu E‑uprava ili slan­jem Zahte­va za upis koji je dos­tu­pan na por­talu E‑uprava na mejl vrticpirot@gmail.com. Infor­ma­ci­je su dos­tup­ne i nasaj­tu pucikajovazmaj.rs i mejl lanepi@mts.rs. Mejl na koji }e roditelji dostavl­jati dodat­nu doku­mentaci­ju na zahtev ustanove tokom upisa je vrticpirot@gmail.com. Svakog radnog dana od 8 do 15 sati roditelji mogu pozivom bro­ja tele­fona 010 2150005 i 062 8026301 dobiti infor­ma­ci­je o upisu, navo­di se u saop{tenju.