PRIRPEMA ZA NASTAVAK REDOVNOG RADA PIROTSKE BOLNICE

Posle uki­dan­ja vanrednog stan­ja, OpŠšŠ{ta bol­ni­ca Pirot se priprema za redovan rad uz pri­menu svih preporu~enih mera za{tite pro­tiv pan­demi­je virusa korona, saop{teno je iz ove zdravstvene ustanove. Od ponedelj­ka opet po~inje da funkcioni{e Inte­grisani Zdravstveni Info­ma­cioni sis­tem za zakazi­van­je specijalisti~kih pre­gle­da preko izabranih lekara. Paci­jen­ti koji ima­ju povi{enu tem­per­atu­ru, res­pi­ra­torne simp­tome (ka{alj, kijav­icu, sekret iz nosa, bol u grlu i nedostatak vaz­duha) ili su bili u kon­tak­tu sa poz­i­tivn­im slu~ajevima obole­lim od COVID-19 u posled­njih 14 dana ne dolaze na pre­glede u Op{tu bol­nicu Pirot ve} se javl­ja­ju u COVID ambu­lan­tu u Tijabari. Obavezno je no{enje mas­ki, odr‘avanje soci­jalne dis­tance i po‘eljan dolazak paci­jen­ta bez prat­nje, navo­di se u saop{tenju. Kako bi se izbegla gu‘va mole paci­jente da po{tuju zakazani ter­min zdravstvenog pre­gle­da. Paci­jen­ti koji se upu}uju na hos­pi­tal­no le~enje neophod­no je da, pored lab­o­ra­tori­jskih anal­iza i kon­sul­ta­tivnih pre­gle­da internista i anis­tezi­olo­ga, urade i bris grla i nosa na korona virus koji ne sme biti star­i­ji od 5 dana. Iz pirotske bol­nice apelu­ju na kolege iz COVID ambu­lante u domovi­ma zdravl­ja da iza|u u sus­ret paci­jen­ti­ma kako bi na vreme prikupili tra‘ene analize.