OD PONEDELJKA KREĆE PREVOZ NA GRADSKIM I PRIGRADSKIM LINIJAMA NA PODRUČJU GRADA

U ponedel­jak 18. maja, pono­vo }e krenu­ti pre­voz na grad­skim i pri­grad­skim lin­i­ja­ma na podru~ju gra­da Piro­ta, obave{tavaju iz Gradske uprave. U prvoj fazi, pre­voz }će se obavl­jati pre­ma reduko­vanom redu vo‘žnje, odnos­no pre­vashod­no }e saobra}ati polas­ci za rad­nike. U skladu sa instruk­ci­jom Kriznog š{taba za suzbi­jan­je zarazne bolesti COVID-19, put­ni­ci su obavezni da se pridrž‘avaju propisanih mera pre­ven­ci­je. Obavezno je no{šenje mas­ki i rukav­i­ca, održ‘avanje fizič~ke dis­tance, na stajali{štima i u vozil­i­ma. Ulazak put­ni­ka obavljać}e se isklju~čivo na pred­njim, a izlazak iz vozi­la na zad­njim vra­ti­ma. Put­nici­ma koji ne koriste na prav­i­lan na~čin li~čnu za{štitnu opre­mu neć}e biti dozvol­jen ulazak u vozi­lo i put­ni­ci su obavezni da se pridrž‘avaju uput­sta­va redara. U skladu sa pre­poruka­ma Republič~kog kriznog {šta­ba, u prvoj fazi legit­i­maci­je za bespla­tan pre­voz povla{}šćenih kat­e­gori­ja ne}će va‘žiti. U nared­nom peri­o­du se o~ekuje ponovno uspostavl­jan­je pre­voza u punom obimu.