DRUGA FAZA RADOVA U MUZEJU PONIŠAVLJA

Grad­s­ka upra­va Pirot dala je zeleno svet­lo za nas­tavak pro­jek­ta pro{irenja i ure|enja poslovnih pros­tori­ja u dvori{tu Muze­ja Poni{avlja. Pre­ma re~ima direk­to­ra Sa{e Jovanovi}a, ten­der za drugu fazu rado­va raspisan je 13. maja.