UPOTREBA E‑SERVISA I U PIROTU

Iako je pan­demi­ja korona virusa zaus­tavi­la niz aktivnos­ti koje smo obavl­jali svakod­nevno, jed­nu je, ~ini se, ipak ubrza­la. Pokaza­lo se da su gra”|ani, silom pri­li­ka bili prinu|eni da savlada­ju prepreke dig­i­tal­izaci­je pre nego {to su plani­rali. Upis dece u vrti}e, pred{kolske ustanove i {kole obavl­jan je od ku}e, preko por­ta­la e‑uprava. Nov­ina je — upis prva­ka kre}e od 1. juna, tako”|e elek­tron­s­ki, a od 25. maja na isti na~in bi}e mogu}e pri­jav­i­ti se za prvi sus­ret prva­ka sa {kolom na raz­gov­or sa psi­hol­o­gom.