SRS NASTAVILA PREDIZBORNU KAMPANJU

Srp­s­ka radikalna stran­ka u Piro­tu nas­tavi­la je predi­zbor­nu kam­pan­ju. Na dana{njoj kon­fer­en­ci­ji za nov­inare poz­vali su gra|ane Piro­ta da podr‘e nji­hovu izbor­nu listu.