PIROTSKA GALERIJA NASTAVILA RAD SA POSETIOCIMA

Uz po{tovanje svih preporu~enih mera za{tite Vlade Repub­like Srbi­je, Galer­i­ja ^edomir Krsti} u Piro­tu nas­tavi­la je od ponedelj­ka rad sa korisnicima.