NEDELJA CRVENOG KRSTA OD 8. DO 15. MAJA

Nedel­ja Crvenog krs­ta obele‘ava se od 8. do 15. maja. Zbog aktuelne situaci­je sa korona viru­som, neke od plani­ranih aktivnos­ti ove orga­ni­zaci­je su odlo‘ene.