VELIKA I MALA MATURA U JUNU

Osnovne i sred­nje {kole po~inju da rade 1.juna. Utvr|en je kalen­da po kome }e biti orga­ni­zo­van odlazak u {kolu za popravl­jan­je i zaklju~ivanje oce­na i orga­ni­zo­van­je velike i male mature.