KORONA IZ PERA VOJISLAVA MINIĆA

Tokom vanrednog stan­ja kre­tan­je je najvi{e bilo ograni~eno najs­tar­i­jim sugra|anima koji su jed­na od najrizi~nijih gru­pa stanovni{tva za obol­e­van­je od virusa korona. Pisac i pro­fe­sor ruskog jezi­ka i knji‘evnosti u pen­z­i­ji Vojislav Mini} tokom samoizo­lacije je nas­tavio da stvara.