GIMNAZIJA PIROT TRADICIONALNO ORGANIZUJE PRIPREMNU NASTAVU ZA OSMAKE

Tradi­cional­no, pred kraj svake {kolske godine, pre pola­gan­ja male mature, priprem­nu nas­tavu orga­nizu­je i pirot­s­ka Gimnazija.