UČENICI GIMNAZIJE OSVOJILI DVA PRVA MESTA NA OLIMPIJADI ”LIK RUSIJE”

U~enici Gim­naz­i­je Pirot osvo­jili su dve prve nagrade na Olimpi­ja­di Lik Rusi­je. Gim­naz­i­jal­ci su u~estvovali u kat­e­gori­ji knji‘evnost scen­skim prika­zom i u kat­e­gori­ji muzike instru­men­tal­nim izvo|enjem.