ROK ZA UPLATU DRUGE RATE POREZA NA IMOVINU DO PETKA

Rok za uplatu druge rate godi{njeg poreza na imov­inu za ovu god­inu isti~e u petak. Iz Lokalne poreske admin­is­tracije apelu­ju da gra|ani iznos poreske obaveze za dru­gi kvar­tal uplate kao iznos poreza za posled­nji kvar­tal za 2019. god­inu da se ne bi stvar­ale gu‘ve. Re{enja za ovu god­inu bi}e dostavl­je­na kra­jem juna, po~etkom jula.