RAD INSPEKCIJA TOKOM VANREDNOG STANJA

I tokom vanrednog stan­ja sve inspekci­jske slu‘be u okrugu radile su redovno. Rezul­tati rada za prvi kvar­tal ove godine pred­stavl­jeni su na dana{njoj kon­fer­en­ci­ji za nov­inare u Pirot­skom okrugu.