PRIPREME EKIPE PIROTA ZA TAKMIČENJE ”SRBIJA U RITMU EVROPE”

Pirot se ove godine pridru‘io najve}em de~jem muzi~kom fes­ti­valu u Evropi ”Srbi­ja u rit­mu Evrope”. Posle vanrednog stan­ja u‘ivo su pono­vo po~ele probe u~esnika sa kore­go­rafi­ma i vokalnim trener­i­ma. Danas je odr‘ana pro­ba u Pirotu.