VASIĆ O UTICAJU VANREDNOG STANJA NA EKONOMIJU PIROTA

Vanred­no stan­je u Srbi­ji odrazi­lo se na rad svih lokalnih samoupra­va. O tome kak­va je situaci­ja u Piro­tu za na{u tele­viz­iju gov­ori gradona~elnik Vladan Vasi}.