U OKRUGU 99 POTVRĐENIH SLUČAJEVA VIRUSA KORONA

U Pirot­skom okrugu do sada je virus korona reg­istrovan kod 99 oso­ba. Do kra­ja maja o~ekuje se i pove}anje bro­ja obolelih u okrugu, ka‘e epi­demi­olog dr Rad­mi­la Zec. Od posled­i­ca virusa korona do sada je u okrugu pre­minu­lo 11 oso­ba: u Piro­tu 8, u Babu{nici 2 i 1 oso­ba u Beloj Palan­ci. Direk­tor­ka ZZJZ, dr Eliz­a­be­ta Alek­si} ka‘e da naredne nedel­je po~inje i istra‘ivanje o uvidu u kolek­tivni imunitet.