TO PIROT NASTAVLJA SA RADOM

Po uki­dan­ju vanrednog stan­ja, pono­vo je po~ela sa radom i Turisti~ka orga­ni­zaci­ja Pirot. U toku su i prireme na obezbe|ivanju mera za{tite. O~ekuju se i ure­dbe Min­is­trast­va trgovine, tur­iz­ma i teleko­mu­nikaci­je o dal­jem radu, ka‘e direk­tor TO Pirot Bratislav Zlatkov.