NSZ PRILAGODILA RAD NOVONASTALOJ SITUACIJI

Nacional­na slu‘žba za zapo{šljavanje, posle uki­dan­ja vanrednog stan­ja, pri­lagodi­la je svoj rad novonastaloj situaci­ji sa korona viru­som kako bi na {što efikas­ni­ji na~čin izaš{la u sus­ret koris­nici­ma uslu­ga. O bro­ju neza­poslenih u pirot­skom okrugu, aktivn­im mera­ma zapo{ljavanja i na~inu rada u nared­nom peri­o­du za na{u tele­viz­iju gov­ori direk­tor pirotske fil­i­jale NSZ‑a, Dra­gan Jena}kovi}.