VEĆINA PIROTSKIH VRTIĆA PONOVO RADI OD PONEDELJKA

Grad­s­ki {tab za vanredne situaci­je usvo­jio je prestanak va‘enja odluke o obus­tavi rada PU ^ika Jova Zmaj. Pirot­s­ki vrti}i Prvo­ma­js­ki cvet, Neven, Lane i Bam­bi pono­vo po~inju sa radom u ponedel­jak uz po{tovanje propisanih mera za{tite.