UKINUTO VANREDNO STANJE, OSTAJU MERE ZAŠTITE

Odlukom poslani­ka Skup{tine Srbi­je ukin­u­to je vanred­no stan­je u dr‘avi koje je tra­ja­lo vi{e od mesec i po dana. Od danas vi{e nema poli­ci­jskog ~asa, ali osta­je pri­me­na svih mera za{tite. Vanred­no stan­je u Srbi­ji progla{eno je 15. mar­ta zbog pan­demi­je virusa korona.