UG PONIŠAVLJE UČESNIK IPA PROJEKTA O TURIZMU

Evrore­gion Ni{ava preko Udru‘enja gra|ana Poni{avlje u~estvuje u pro­jek­tu ‘’Podr{ka preduzetni{tvu i pro­mo­visan­je turisti~kih uslu­ga”. Pro­jekat se real­izu­je u part­ner­stvu sa op{tinom Vidin i Kul­turn­im cen­trom ”Brat­st­vo 1869’’ iz ]ustendi­la iz Bugarske.