PRIJAVE ZA UPIS U MUZIČKU ŠKOLU DO 15.MAJA

U toku su pri­jave za upis u 1. razred Osnovne muzi~ke {kole Dr ”Dragutin Gostu{ki”. Pri­jave se mogu slati do 15.maja ili pre­dati na sam dan pola­gan­ja pri­jemnog ispi­ta. Ter­min pola­gan­ja bi}e naknad­no objavljen.