PREKO PLATFORME NALEDA OBEZBEĐENA POMOĆ ZA LOKALNE SMAOUPRAVE

NALED je po~etkom apri­la pokren­uo plat­for­mu za priku­pl­jan­je donaci­ja za pomo} lokalnim samoupra­va tokom epi­demi­je virusa korona. Do sada je priku­plje­na zna~ajna pomo}.