GRAĐANI PREGLEDE ZAKAZUJU PREKO KOL CENTRA DOMA ZDRAVLJA

De~iji dis­panz­er Doma zdravl­ja Pirot je i tokom vanrednog stan­ja radio, ali sa kra}im rad­nim vre­menom zbog poli­ci­jskog ~asa. Od danas }e rad­no vreme biti kao i pre po~etka uvo|enja vanrednog stan­ja od 7 do 20 sati. Pre­ma re~ima direk­to­ra Doma Zdravl­ja Pirot, dr Radovana Ili}a, Min­istarst­vo zdravl­ja je nalo‘ilo da se deci pri­likom upisa u vrti} izda potvr­da o zdravstven­om stan­ju dete­ta. Ima dovoljno vakci­na i vakci­naci­ja se odvi­ja nor­mal­no. Kovid ambu­lan­ta }e radi­ti i posle uki­dan­ja vanrednog stan­ja, isti~e Ili}. Pre­ma nje­gov­im re~ima, gra|ani }e pre­glede mo}i da zaka‘u preko Kol cen­tra, ali ne kod svog izabra­nog lekara, kao ranije.