ARHIV PRIPREMA NOVU PUBLIKACIJU I OBELEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ARHIVA

Istori­js­ki arhiv u Piro­tu tokom vanrednog stan­ja radio je po{tuju}i sve propisane mere. Na isti na~in radi}e i dal­je. U ovoj ustanovi u toku su i pripreme na obezbe|ivanju svih mera za po~etak rada sa koris­nici­ma i istra‘iva~ima.