RADNIČKI POČEO PRIPREME

FK Radni~ki ju~e je po~eo pripreme za nas­tavak sezone. Pre­ma re~ima {efa stru~nog {taba Dejana ^elara po{tuju se preporu~ene mere, radi se u ote‘anim uslovi­ma u gru­pa­ma, ali je zdravl­je igra~a na prvom mestu.