NORMALIZACIJA RADA U SLUŽBAMA DOMA ZDRAVLJA

De~iji dis­panz­er Doma zdravl­ja Pirot je i tokom vanrednog stan­ja radio, ali sa kra}im rad­nim vre­menom zbog poli­ci­jskog ~asa. O~ekuje se nor­mal­izaci­ja rada u svim slu‘bama Doma zdravl­ja. Kovid ambu­lan­ta }e radi­ti i po uki­dan­ju vanrednog stanja.