UTICAJ KORONA VIRUSA NA PSIHU

O poreme}ajima svakod­nevice i emo­ci­ja­ma kod dece i odraslih u vreme pan­demi­je korona virusa, za Tv Pirot gov­ore Piro}anke Dra­gana To{i} i Bojana Tomi} koje ‘ive i rade u Beogradu.