USPEŠNE RADIONICE JOB INFO CENTRA O PISANJU RADNE BIOGRAFIJE I MOTIVACIONOG PISMA

JOB info cen­tar orga­ni­zo­vao je online radion­ice o pisan­ju radne biogr­fi­je i moti­va­cionog pis­ma. Radion­i­ca je deo ser­i­jala ”Poslo­davac i ti”.