PONOVO RADE UGOSTITELJSKI OBJEKTI U PIROTU

U Piro­tu su ju~e po~eli sa radom ugos­titeljs­ki objek­ti. Nas­tavak rada uslovl­jen je po{tovanjem poseb­nih mera. Preporu~ene mere uslovile su i sman­jen­je pros­torinih kapaciteta.