NASTAVAK DOBRE SARADNJE GRADA I VLADE SRBIJE

Zamenik gradona~elnika Piro­ta, Vido­jko Pana­jo­tovi}, zado­vol­jan je radom [taba za vanredne situaci­je tokom pan­demi­je korona virusa. Ka‘e da su Piro}anci pokaza­li sol­i­darnost na delu. O ovoj temi, ali i o sarad­nji Gra­da sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma i predstoje}im izbori­ma, za na{u tele­viz­iju gov­ori zamenik gradona~elnika Piro­ta i predsed­nik Grad­skog odb­o­ra SPS‑a Pirot, Vido­jko Panajotovi}.