VU^I]: U SREDU UKIDANJE VANREDNOG STANJA

Vanred­no stan­je u Srbi­ji bi}e ukin­u­to na \ur|evdan najavio je sino} predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i}. Direk­tor Infek­tivne klinike Goran Ste­vanovi} rekao je ju~e da je posled­njih dese­tak dana uglavnom vi{e paci­je­na­ta sa blagom klini~kom slikom Covid19.