UGAŠEN POŽAR U POMOĆNOM OBJEKTU NEKADAŠNJE FABRIKE DRAGOŠ

Ju~e je goreo pomo}ni objekat nekada{nje fab­rike Dra­go{, koji je sada u krugu Kom­pani­je Tigar a.d. Po‘ar je uga{en u roku od neko­liko sati.