PONOVO RADE PIROTSKI GIGANTI

Kom­pani­ja Tigar Tyres, kako je rani­je najavl­jeno, danas je pono­vo po~ela proizvod­nju posle oko mesec dana pauze zbog epi­demi­je. Od danas pono­vo radi i kom­pani­ja Tigar a.d. Rad u fab­rika­ma orga­ni­zo­van je uz po{tovanje svih mera za{tite.